Същност и причина

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Той се състои от частици с размери под 10 микрометъра (едри) и с размер под 2.5 микрометъра (дребни). Праховите частици могат да се получат и при комбинирането на газообразни замърсители и смог. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката. На практика сред основните причинители на замърсяване с фини прахови частици е недостатъчното инвестиране в иновативни методи на производство. Това заключение се подкрепя от множество данни, които категорично посочват, че в областите с висока наситеност на фини прахови частици се наблюдава интензивно използване на стари производствени технологии, каране на стари автомобили, използване на остарели филтриращи и пречиствателни станции или пълното им отсъствие, използване предимно на твърдо гориво – дърва и въглища.

Природата може без човек,
но той не може без нея.
(Али Абшерони).

Последствия

Как влияе върху човешкото здраве? Вредният здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 микрона) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на фините прахови частичи във въздуха.

Мерки

Фините прахови частици са сериозен проблем за съвременните общества. Решенията трябва да са мащабни, не бива да се разчита на епизодични мерки. Трябват по-модерни методи за третиране на отпадъците, които да са комбинирани с внедряване на повече нови технологии в производствените процеси и повече лична отговорност във всеки аспект от живота. Също така е важно да се остойности всяко замърсяване и да се възприемат повече практики тип „замърсителят плаща”. Очевидно е, че настоящата практика на споделена отговорност и централни политики не дава добри резултати. Фините прахови частици и замърсеността на околната среда могат да бъдат преборени със засилване ролята на индивидуалната отговорност към изхвърлянето на отпадъци и развиване на потенциала на новите технологии.

Контакти

Михаела Янева

Hire mishelyanneva21@gmail.com