Същност и причина

Животът на земята, такъв какъвто го познаваме е възможен, поради естествения парников ефект. Парниковият ефект е процес, чрез който лъчепреминаването през атмосферата на планетата, затопля земната повърхност до температура над тази, която би била без тази атмосфера. При него се наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата в сравнение с топлинното излъчване на планетата. Без този ефект средната температура би била около -18 °C (255 K) вместо сегашната 15 °C (288 K). Това би направило съществуването на вода в течна форма почти невъзможно (освен около вулканите), което би лишило Земята от океани в течно състояние, а те са основна предпоставка за възникването и разнообразието на живота. Парниковият ефект се обуславя от различната прозрачност на атмосферата във видимата и инфрачервената област. Повечето газове не поглъщат в диапазона 400 – 1500 nm, а в микровълновия диапазон, тоест атмосферата става непрозрачна там, с по-голяма оптична плътност и служи като топлоизолатор. Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност му повлиява с многото отделящ се въглероден диоксид от коли, заводи, ТЕЦ-ове и метан от отглеждане на добитък и др. Това може да доведе до повишаване на средната температура на Земята. Затова се говори за естествен и антропогенен парников ефект.

Последствия

Отчитайки вредното действие на серния диоксид, редица страни подписват в Хелзинки споразумения, според което се задължаваха до края на 1993 година да намалят с 30 % емисиите на SО2. Мерките, които се предприемат за намаляване на серните емисии, сe определят от анекс IV, включен в протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (приета от ООН и ратифицирана от нашата страна). Вниманието на всички държави се насочва към:

        — Заменяне на автомобилите с велосипеди и електромобили;
        — Използване на специални устройства или филтри за отстраняване на SO2, от дима на коминитe;
        — Алтернативни източници на енергия, каквато е енергията ВЕЦ и ВЕИ (възобновяеми енергийни източници);
        — Използване на въглища с понижено съдържание на сяра или на природен газ;
        — Спестяване на електроенергия - възможност за изгаряне на по-малко горива, съответно - по-малко количество емисии от серни и азотни оксиди.

Известно е, че във всички страни на света днес стои въпросът за намиране на нови, богати и „чисти“ източници на енергия. И това е така, защото бъдешето е на хармонията между многообразната човешка дейност и опазването на околната среда.

Последствия

Киселинните дъждове имат неблагоприятно влияние върху:
  — сладководните екосистеми (реки и езера), защото умъртвяват рибите и хайвера им;
  — почвата, от която извличат Са2+ и Мg2+, нарушават правилното развитие на растенията, понижават плодородието и качеството на продукцията;
  — дърветата в горите, които губят листата си и изтъняват върховете им;
  — железобетонни конструкции, селскостопански машини, релси и др;
  — сгради и статуи, които са направени от мрамор и варовик.Контакти

Михаела Янева

Hire mishelyanneva21@gmail.com